دریافت و مشاهده اطلاعات مربوط به api

تنظیم در سایت نشریه

برای فعال سازی سامانه همیاب در سایت نشریات، ابتدا با مدیر سامانه وارد سامانه نشریات شوید و از بخش تنظیمات، تنظیمات بیشتر، گزینه مشابهت یابی را انتخاب کنید.

API UserName و API Password را کپی کرده و در محل مربوطه وارد نمایید و در ادامه دگمه ذخیره را انتخاب نمایید


استفاده در نقش سردبیر

برای ارسال به مشابهت یابی، با نقش سردبیر وارد سامانه شده، کد مقاله را انتخاب کرده و به مشابهت یابی ارسال نمایید. بعد از چند دقیقه نتیجه مشابهت یابی را مشاهده نمایید.


توجه!

اطلاعات سامانه همیاب در دست به روزرسانی است و به زودی مقالات و منابع بیشتری وارد سامانه می شود و به عنوان منابع همیاب مورد استفاده قرار می گیرد.

گزارش همیاب در این مرحله به صورت آزمایشی است تا اطلاعات بیشتری در سامانه همیاب وارد شود.